Workplace Officer (FTE 0.8)

    Workplace Officer (FTE 0.8)

  •  
  • Bangor
  • Permanent

BANGOR UNIVERSITY

Learn Welsh – North West

Workplace Officer (FTE 0.8)

REF: BU02663

Salary: £27,116 – £33,309 p.a. PRO RATA on Grade 6

Applications are invited for the above part-time temporary post.

The post holder will liaise with workplaces in the area to promote and plan workplace training.  They will also be responsible for administering the Welsh Language programme of the National Centre for Learning Welsh.

Learn Welsh north west at Bangor University is one of 11 providers of Welsh for Adults courses nationally, and since 1 August 2016, has been responsible for teaching Welsh for Adults across the counties of Anglesey, Gwynedd and Conwy.

Learn Welsh north west is responsible for provision for approximately 2,200 individual learners across the three counties, and operates on a budget of £1.6M.  The staff team will consist of 28 full-time or fractional staff and approximately 40 part-time tutors. 

The successful candidate will have 2 AS Levels, or 1 A Level or NVQ level 4 (or equivalent) in an administrative or educational discipline or have equivalent experience. He/she will also have experience of effective project administration.

The ability to communicate in Welsh is essential for this post.

The successful candidate will be expected to start as soon as possible and the position is available for a period of 12 months.

Applications will only be accepted through our online recruitment website, jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date: 6th December 2021.

Committed to Equal Opportunities

———————————-

PRIFYSGOL BANGOR

Dysgu Cymraeg – Gogledd Orllewin

Swyddog Gweithle (CALl 0.8)

CYF: BU02663

Cyflog: £27,116 – £33,309 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 6

Gwahoddir ceisiadau am y swydd rhan-amser (0.8 CALI) dros dro uchod.

Bydd deilydd y swydd yn cyd-gysylltu gyda gweithleoedd yr ardal er mwyn hyrwyddo a chynllunio hyfforddiant ar gyfer y gweithle.  Bydd hefyd yn gyfrifol am weinyddu rhaglen Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin (DCGO) ym Mhrifysgol Bangor yn un o 11 darparwr cyrsiau dysgu Cymraeg i oedolion yn genedlaethol, ac ers 1 Awst 2016, mae wedi bod yn gyfrifol am ddysgu Cymraeg i Oedolion ar draws siroedd Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.

Mae DCGO yn gyfrifol am ddarpariaeth ar gyfer tua 2,200 o ddysgwyr unigol ar hyd a lled y tair sir, ac yn gweithredu ar gyllideb o £1.6M.  Bydd y tîm staff yn cynnwys 28 o staff amser llawn neu ffracsiynol a thua 40 o diwtoriaid rhan-amser.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar 2 Lefel AS, neu 1 Lefel A neu NVQ lefel 4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn disgyblaeth weinyddol neu addysg neu’n meddu ar brofiad cyfatebol. Bydd hefyd ganddo/ganddi profiad o weinyddu prosiectau yn effeithiol.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib ac mae’r swydd ar gael am 12 mis.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy.   Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau: 6 Rhagfyr 2021.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Featured Jobs

There are currently no vacancies.

Senior HR Job Alerts

Receive our free weekly jobs alert